Archiwum

Regulamin

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego akant.biz (dalej „Serwis”) prowadzonego pod adresem URL: www.akant.biz i warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.

2. Administratorem i wydawcą Serwisu jest Instytut Wydawniczy Świadectwo, Dworcowa 62, Bydgoszcz wpisana do rejestru stowarzyszeń(zwanym poniżej „Administrator”).

3. Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

4. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.

6. Korzystanie z określonych części serwisu może wymagać wcześniejszej rejestracji użytkownika w Serwisie.

7. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

II. Zawartość Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie, w szczególności z zakresu tematycznego: proza, poezja, literatura oraz do usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności możliwości tworzenia: komentarzy, wysyłania i prezentacji utworów i własnej twórczości.

2. Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Administratora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, utworów literackich, grafik, zdjęć i pozostałych elementów chronionych prawem) do Administratora lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.

3. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz. U. z  2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

4. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne niż zastrzeżone w pkt. II. 4 powyżej korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Administratora lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych bez zgody administratora. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Serwisie można uzyskać pod adresem e-mail:

6. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

7.  Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.

8. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie gwarantuje, że informacje przedstawione w Serwisie będą poprawne, ścisłe czy przydatne do zamierzonego przez użytkownika celu, dla jakiego użytkownik ich poszukiwał. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie albo niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Serwisie.

9. Ze względu na uwarunkowania techniczne Administrator nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

III. Korzystanie z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis. Dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora, jak i przez jego użytkowników.

2. Aktywne korzystanie z Serwisu, a w tym np. możliwość zamieszczania komentarzy i rozwinięć, proponowania nowych miejsc, dodawania i oceniania zdjęć mają jedynie użytkownicy zarejestrowani.

3. Użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta.

4. Konto jest udostępnianą w Serwisie usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto jest  udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Warunkiem korzystania z Konta jest uprzednie zarejestrowanie się w Serwisie.

5. Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Administratora, w szczególności pozwala na umieszczanie (wprowadzanie, prezentowanie i przechowywanie) w Serwisie przez użytkownika jego własnych materiałów (dalej „Materiały Użytkownika”), w tym m.in. danych, zdjęć, własnych galerii zdjęć, własnej mapy ulubionych miejsc w oparciu o dane dostępne w Serwisie, komentarzy, rozwinięć do artykułów i in. materiałów wprowadzonych do Serwisu przez użytkownika.

6.  Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.

8. Proces rejestracji przebiega poprzez:

na stronie http://akant.org należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny;
rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących m.in.: login (nazwę użytkownika), e-mail i hasło dostępu;
zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail, link do aktywacji Konta. Użytkownik winien aktywować Konto w ciągu 10-ciu dni od dnia otrzymania linku do aktywacji Konta. Po upływie tego terminu nieaktywowane konto zostaje automatycznie usuwane.

9. Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz hasła można zalogować się w Serwisie i korzystać z jego funkcjonalności. Przybrany przez użytkownika login (tj. nazwa użytkownika) może być dowolny, jednak nie może on naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu. Login umożliwia logowanie w Serwisie i identyfikuje użytkownika w Serwisie. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika jego login nie będzie mógł zostać przybrany w Serwisie przez inną osobę.

10. Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.

11. Dane osobowe użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane na inne potrzeby objęte zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako niezbędne/konieczne może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych usług udostępnianych w Serwisie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Ochrona Prywatności w Serwisie Akant.biz” dostępnej na stronach Serwisu. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

12. W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem, nastąpić może zmiana administratora danych osobowych użytkowników. Ewentualny nowy administrator (następca prawny aktualnego Administratora i ew. podwykonawca) będzie miał prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika jedynie w takim zakresie w jakim może je przetwarzać aktualny Administrator

13. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia jego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres z jasno sprecyzowanym żądaniem zamknięcia Konta.

14. Administrator zastrzega zamknięcie Konta użytkownika, w przypadku gdy:

a) użytkownik nie aktywuje Konta zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. III. 8 Regulaminu,

b) użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres następujących po sobie 100 dni;

15. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika, użytkownik traci dostęp do swojego Konta i założonego profilu.

16. Zamknięcie Konta na zasadach określonych powyżej w pkt. III.13-15 nie powoduje usunięcia z Serwisu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownie do treści pkt. IV.6-7 upoważnień, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

IV. Odpowiedzialność i zapewnienia użytkownika.

Upoważnienia udzielone przez użytkownika

1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika lub korzystając z Serwisu w inny sposób, nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Serwisu.

2. Materiały Użytkownika zamieszczane w Serwisie przez użytkowników nie mogą zawierać:

a) przekazów i treści sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami a w szczególności: naruszających prawa autorskie, pokrewne lub inne prawa i dobra prawem chronione, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność, wizerunek lub pozostałe dobra osobiste innych osób, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;

b)  przekazów i treści propagujących działania prawem zakazane;

c) przekazów i treści promocyjnych, reklamowych, autoreklamy, spamu;

d) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – b);

e) przekazów, treści i zachowań łamiących zasady Netykiety(zasady poprawnego zachowania w sieci);

f) wirusów czy innych złośliwych programów (tzw. malware).

g) komentarzy publikowanych  przez jednego autora pod różnymi nickami, wychodzących z jednego IP

3. Użytkownik zamieszcza materiały w Serwisie wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie stają się one powszechnie dostępne. Administrator udostępnia użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach Serwisu w celu umożliwienia zamieszczania Materiałów Użytkownika, a w tym prezentowania i wymiany komentarzy oraz opinii, zamieszczania zdjęć, galerii i in. W związku z tym, rola Administratora ograniczona jest do przechowywania takich materiałów w systemie informatycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach Serwisu. Użytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność (cywilną i karną) za wszelkie naruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych wynikające z ich działalności w ramach Serwisu tj. za korzystanie z zasobów i usług Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również za zamieszczanie w Serwisie Materiałów Użytkownika naruszających przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika, gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada on wszelkie niezbędne prawa i/lub zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie oraz w inny sposób, przewidziany w pkt. IV. 6-7 Regulaminu, a materiały te:

a) są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz nie  naruszają praw osób trzecich i nie zawierają wad prawnych;

b) ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych;

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów pod przybraną przez użytkownika nazwą (nickiem) lub rozpowszechniania ich anonimowo,

d) zaś w przypadku występowania przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia praw tych osób w związku z rozpowszechnianiem Materiałów Użytkownika, użytkownik gwarantuje nieodwołalnie natychmiastowe zwolnienie Administratora z takich roszczeń i przejmuje te roszczenia na siebie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie materiałów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. IV 2-4 oraz prawo do zamykania Kont i/lub blokowania dostępu do Serwisu użytkownikom dopuszczającym się w Serwisie rażących i uporczywych naruszeń. W przypadkach prawem wymaganych Administrator powiadomi użytkownika w drodze e-mail o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta i jego przyczynach.

6. Zamieszczając Materiały Użytkownika (tj. komentarze, rozwinięcia, dane, zdjęcia i inne materiały) w Serwisie użytkownik upoważnia jednocześnie Administratora nieodpłatnie do korzystania z Materiałów Użytkownika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Administratora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;  wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. Udzielone Administratorowi upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Administratora innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie.

7. Udzielone Administratorowi upoważnienia obejmują także zgodę (upoważnienie) na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w pkt. IV 6 powyżej.

8. Upoważnienia, o których mowa w pkt. IV 6-7 dotyczą każdoczesnego administratora Serwisu czyli zarówno aktualnego Administratora jak i jego następców prawnych i ew. podwykonawców.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2.  Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Administratora na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

4. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Administrator dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.

8. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w pkt. I. 2 niniejszego Regulaminu i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa, przedmiot reklamacji, adres lub e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail:

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.