IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

1.    W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie od 3 do 5 nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu.

Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki - Rajczak”).
3.    Tematyka utworów jest dowolna.
4.    Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2017 roku.
5.    Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziano na listopad-grudzień 2017. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie przesyłają nagród.
6.    Organizatorzy zwracają uczestnikom konkursu koszty podróży na podstawie biletów komunikacji krajowej (tylko w granicach Polski), a w przypadku dojazdu samochodem prywatnym pokrywają koszty  nie wyższe niż cena najtańszego biletu na trasie zamieszkania i imprezy.