Bogdan Piotr Kozłowski - Prośby jubileuszowe (Na dwudzieste urodziny „Akantu”)

Do końca świata                                                       

D w a d z i e ś c i a  lat już za nami
P r o s z ę…  o   k o l e j n e   l a t a
Z  „A k a n t e m”, poezją, snami…
I nawet… d o   k o ń c a  ś w i a t a!


 

Do „Akantu”                           

Chociaż już jesteś  p e ł n o l e t n i
I wiek  d o d a j e   t e ż   u r o d y
Proszę… pozostań czarno – biały
Będą to zawsze…   szczyty mody!...