Lettyzacja Cerkwi w okresie Pierwszej Niepodległości i powtórna rusyfikacja podczas kolejnych okupacji

Po śmierci abp. J. Pommersa, wciąż jeszcze, choć już raczej symbolicznie panująca na niwie kościelnej, moskiewska jurysdykcja poddała Cerkiew łotewską pod tymczasowy zarząd metropolity litewskiego Jewfierija (Bogojawlenski), który urzędował w Kownie. Łotewski rząd nie przystał jednak na takie rozwiązanie i wymógł na Synodzie, aby ten wzorem Cerkwi estońskiej poddał się pod jurysdykcję Konstantynopola. Tak też się stało. Na metropolitę ryskiego wybrano ks. Augustīna Pētersonsa (1873-1955), chirotonia którego odbyła się 29 marca 1936 roku w soborze katedralnym pw. Narodzenia Chrystusa w Rydze.

W 2015 roku ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego ,,Świadectwo” książka "Leksykon religijno-kulturalny staroprawosławia". Publikacja dr. Stefana Pastuszewskiego wyjaśnia zagadnienia związane  z życiem i kulturą starowierców. Praca przedstawia początki ruchu staroobrzędowców od roku 1653, kiedy to rozpoczął się rozłam nazywany przez Rosyjską Prawosławną Cerkiew raskołem staroobrzędowym.

W latach 2007-2020 Unia Europejska przeznaczy 7 milionów dolarów na wybudowanie lub zmodernizowanie już istniejących ośrodków dla uchodźców na Białorusi. Mińsk jest gotowy przyjąć tylko tych, którzy wjechali na teren Unii przez Białoruś. To popularny szlak przerzutowy przede wszystkim dla obywateli byłych republik radzieckich.

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org