• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Z archiwum

  Agata Wąsacz - Oświeceniowa personologia Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza

  Trzeci rozbiór Polski z 1795 roku był w odczuciu współczesnych katastrofą totalną.  Według nich nastąpił wówczas upadek nie tylko państwa będącego tworem politycznym, lecz także narodu.
  Jak zauważa Wojciech Kaliszewski, „te dwa pojęcia warunkowały swoje istnienie tak silnie, że wizja przyszłości narodu bez państwa po 1795 roku stawała się wręcz nie do wyobrażenia" . Na taki sposób oceny ówczesnych wydarzeń wpłynęło w największym stopniu oświeceniowe rozumienie narodu – polityczne, a nie etniczno-kulturowe. Zaistnienie nowej sytuacji, będącej konsekwencją działań mocarstw zaborczych, stworzyło konieczność znalezienia sposobów „uniezależnienia praw narodu od jego statusu politycznego, a więc odłączenia pojęcia narodu od pojęcia państwa" . Proces ten, zapoczątkowany w XIX wieku, stał się źródłem wielu napięć w biografiach twórców. W jego kontekście nie jest możliwa jednoznaczna ocena postawy Alojzego Felińskiego, autora pieśni Boże, coś Polskę. W refrenie tego utworu pojawiały się słowa: „Naszego króla zachowaj nam, Panie", będące hołdem dla cara Aleksandra I. Źródła lojalistyczne pieśni są bowiem ściśle powiązane z politycznym rozumieniem narodu i obowiązkiem wierności wobec króla. Motywacja lojalistycznej postawy Wincentego Krasińskiego jest tożsama z tą prezentowaną przez Alojzego Felińskiego.
  Zagadnienie praw narodów zostało szczegółowo omówione w Eseju o dyplomacji Adama Jerzego Czartoryskiego. Przemyślenia autora i prezentowane przez niego wnioski są niewątpliwie konsekwencją trwającej w pierwszych dekadach XIX wieku ewolucji w pojmowaniu narodu. W rozprawie z 1826 roku Czartoryski pisze:

  Jako osoba moralna i odrębny członek wielkiej społeczności rodzaju ludzkiego żaden naród, choćby był trzymany w niewoli przez jakiś inny, nie traci swego prawa do niepodległości i odrębnego istnienia. (…) Zasady sprawiedliwości i moralności wymagają, by nikt nie używał nigdy drugiej osoby jako zwykłego narzędzia do zaspokojenia swych chęci (…). Tak samo i tym bardziej żaden naród nie może bez naruszania praw boskich i naturalnych używać innego narodu jako narzędzia do spełnienia swych własnych celów, bez względu na byt narodowy drugiego i na cel, jaki powinien mieć .

  Poglądy Adama Jerzego Czartoryskiego, a także wielu innych myślicieli oświeceniowych stały się podstawą „romantycznego przeciwstawienia narodów – państwom: narody bowiem są niezniszczalną „kreacją Bożą", podczas gdy państwa są tylko sztucznymi tworami człowieka. (…) pogląd taki rozpowszechnił się dopiero w latach czterdziestych, w wyniku klęski powstania listopadowego i całkowitej likwidacji politycznej autonomii Królestwa Polskiego" .
  Inicjatywa myślicieli i polityków została przejęta także przez środowiska literackie. Jak zauważa Kaliszewski, znaczącą rolę odegrał Julian Ursyn Niemcewicz, który „walnie przyczynił się do tworzenia nowego statusu narodu, akcentując wytrwale rolę języka i właśnie przeszłych dziejów jako najważniejszego spoiwa wspólnoty narodowej" . Niemałe znaczenie odegrały również działania środowiska puławskiego. Do utrwalania pamięci o przeszłości narodowej w dużym stopniu przyczyniła się inicjatywa Izabeli Czartoryskiej, która założyła Świątynię Sybilli i Domek Gotycki – najstarsze polskie muzeum historyczne. Zdaniem Grabskiego, „reprezentowała ona preromantyczno-sentymentalny typ zbieractwa, nie troszczyła się zbytnio o autentyczność gromadzonych pamiątek" . Charakter zbieranych pamiątek nie umniejsza jednak znaczenia działań Czartoryskiej w ówczesnym społeczeństwie. O motywacji swojej inicjatywy księżna pisze w wierszu z 1809 roku:

  Zebrałam przeszłość polską w przybytek pamięci,
  Ażeby szczątki godne wiekopomnej chwały
  Późnym wiekom świadectwo o narodzie dały;
  Aby wnuk drogie przodków uwielbiając ślady,
  Znał swą krew i hardymi pogardzał sąsiady .

  Wyznaczony przez nią model stosunku do narodowej przeszłości był kontynuowany. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w Niemcewiczowskich Śpiewach historycznych.

  Decyzją Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 16 XII 1807 roku, na wniosek Stanisława Staszica, Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi powierzono przedstawienie w śpiewach historycznych „świetniejszych czynów królów i bohaterów naszych" . Zdaniem Michała Witkowskiego, wpływ na działanie wnioskodawcy być może miały jego Myśli o książkach najpożyteczniejszych. Według Staszica, mianem owych książek można by określić takie śpiewy historyczne, które „by opiewały główniejsze czyny obywatelskie, bohaterskie lub nadzwyczajne cnoty bądź publiczne, bądź nawet partykularne" .
  Wybór Niemcewicza do realizacji owego przedsięwzięcia literackiego był nieprzypadkowy. Autor Pamiętników czasów moich odgrywał wówczas znaczącą rolę nie tylko w życiu literackim, lecz także w świadomości społecznej. Pamiętano, że Niemcewicz był sekretarzem i adiutantem Tadeusza Kościuszki, że został ranny w bitwie pod Maciejowicami i wzięty po niej do niewoli rosyjskiej. Uwolniono go w 1796 roku. Wyjechał wówczas z Tadeuszem Kościuszką do Stanów Zjednoczonych. Do kraju powrócił po utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Książę Adam Jerzy Czartoryski w Żywocie J. U. Niemcewicza zauważa:

  Jeśli Niemcewicz w czasie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego nie grał już praktycznie żadnej roli politycznej, tym dziwniejszym okazał się jego wpływ na społeczność warszawską. W salonach stolicy naszej, nad wszystkim, co składało towarzystwo lepszego tonu, nie ujmując powadze i nad niższymi klasami, Niemcewicz rozciągał rodzaj prawdziwego panowania. Tak był od wszystkich szanowany, ceniony i kochany, że nawet pobłażano jego drażliwości i szorstkości, (…). Słowa, wyroki Niemcewicza służyły często wszystkim za prawo; w każdym przedsięwzięciu towarzyskim, naprzód szło, żeby jego mieć zdanie, zyskać jego przyzwolenie .

  Adam Decowski - Fraszki (3)

  A jednak                        

  To przypadek niesłychany

  murarz trzeźwy – strop zalany.

   

  Nagrobek grafomana                        

  Oto zasłużony

  wielce dla kultury.

  Został po nim tylko

  stos makulatury.